درخواست دمو

آزمایشگاه های گرامی جهت اطلاع و مشاهده دمو می توانند درخواست خود را طی یک نامه رسمی با امضا مدیر آزمایشگاه به شرکت دانش بنیان گیتی افروز ارسال نموده تا همکاران در اسرع وقت جهت هماهنگی جلسه دمو با شما تماس حاصل نمایند.