درخواست دمو


فرآیند درخواست دمو

آزمایشگاه های گرامی جهت اطلاع و مشاهده دمو می توانند درخواست خود را طی یک نامه رسمی با امضا مدیر آزمایشگاه به شرکت دانش بنیان گیتی افروز ارسال نموده تا همکاران در اسرع وقت جهت هماهنگی جلسه دمو با شما تماس حاصل نمایند.

شماره های تماس

044-33388175
044-33465575
09146003002