نرم افزار مدیریت آزمایشگاه اوزان، مقیاس و وسایل سنجش

اهمیت نرم افزار مدیریت آزمایشگاه اوزان، مقیاس و وسایل سنجش:

آزمایشگاه های اوزان، مقیاس و وسایل سنجش، شامل فعالیت های ارزشمندی همچون کالیبراسیون، آزمون، اندازه گیری ها و روندهایی هستند که کیفیت بسیاری از فعالیت های صنعتی و مرتبط با کیفیت زندگی و فرآیندها را تضمین میکنند.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه اوزان، مقیاس و وسایل سنجش، طراحی شده توسط شرکت دانش بنیان فن آوران گیتی افروز، قابلیت ردیابی را برقرار نموده که اهمیت آن کمتر از خود اندازه گیری نیست. تمامی افراد و واحدهای فعال، در هر سطحی از زنجیره، قابلیت تعریف و ردیابی در سامانه را داشته و به رسمیت شناخته میشوند.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه اوزان و مقیاس ها

قابلیت های نرم افزار مدیریت آزمایشگاه گیتا:

  • برقراری الزامات قانونی در حوزه اندازه شناسی
  • کنترل و ارزیابی انطباق فرآورده های مربوطه
  • نظارت بر تولید فرآورده و فعالیتهای مربوطه
  • ایجاد زیرساختهای لازم برای برقراری قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری
  • تهیه و استقرار نظام ملی کالیبراسیون
  • اجرای الزامات نرم افزارهای کنترل دستگاه های اندازه گیری
  • تربیت کارشناسان مورد نیاز صنایع و آزمایشگاه های اوزان، مقیاس و وسایل سنجش
  • استقرار برنامه تضمین اندازه گیری در آزمایشگاه های اوزان و مقیاس ها به دلیل حساسیت بالا
  • آموزش، آزمون، صدور و تمدید کارت بازرسی بازرسان اوزان و مقیاس ها