نرم افزار مدیریت آزمایشگاه برای صنعت شیمی و پتروشیمی

امروزه آزمایشگاه های شیمی و پتروشیمی با ظرفیت بالا، نیاز به ابزارهایی دارند که نه تنها اطلاعات آزمایشگاه و ارزیابی ها را مکانیزه نموده، بلکه ارتباطات گسترده سازمانی را تسهیل نماید که منجر به افزایش سرعت تصمیم گیری ها و گزارشات دقیق تر و به موقع تر برای محصولات نهایی میشود. نرم افزار مدیریت آزمایشگاه برای صنعت شیمی و پتروشیمی تمام نیازهای فوق را برآورده میسازد. 

علاوه بر این، با نرم افزار مدیریت آزمایشگاه گیتا که به صورت اختصاصی توسط شرکت دانش بنیان فن آوران گیتی افروز برای صنعت شیمی، نفت و گاز و پتروشیمی طراحی گردیده است، میتوان از کیفیت محصولات تولیدی اطمینان حاصل نمود، کارایی را بهبود بخشیده و ظرفیت واحدهای تولیدی را با حفظ استانداردهای مرتبط با ایمنی و کیفیت محصولات ارتقا داد.

به دلیل اهمیت فراوان کاهش هزینه ها در کسب و کارهای صنایع شیمی و پتروشیمی، نیاز به سامانه مدیریت آزمایشگاه دو چندان خواهد بود؛ چراکه تولید و حمل تولیدات واحدها با سرعت بالاتر و هزینه کمتر صورت میگیرد. در این راستا، نرم افزار جامع 17025 گیتا با بهره یری از تکنولوژی های روز، در کنار کاهش هزینه ها بالاترین سرعت و امنیت را به آزمایشگاه های مختلف ارائه میدهد.

قابلیت های نرم افزار مدیریت آزمایشگاه برای صنعت شیمی و پتروشیمی:

  • قابلیت ارائه گزارشات و نمودارهای پیشرفته
  • استقرار سیستم بدون کاغذ (paperless) بدون کمترین خطا
  • سازگار با الزامات اتوماسیون ارزیابی، مدیریت و کنترل نمونه ها
  • امکان رهگیری کامل فرآیند مدیریت نمونه
  • ذخیره، مدیریت و رهگیری کامل اسناد مرتبط
  • ارائه نمودارهای کنترل فرآیند آماری جهت اقدامات مدیریتی موثر در راستای افزایش درآمدها
  • تسهیل آزمون، گزارش دهی و آنالیز نتایج
  • نظارت بر عملکرد پرسنل به صورت هوشمند با هدف حذف خطای انسانی در سیستم
  • کمک به دستیابی به اهداف آزمایشگاهی از طریق افزایش ظرفیت، کنترل کیفیت داده ها، پیاده سازی استانداردها و مدیریت اطلاعات
  • سفارشی شده برای اقدامات و فرآیندهای اختصاصی آزمایشگاه های نفت و پتروشیمی و پارامترهای کنترل موقعیت ها