پکیج استاندارد ISO17025

سفارش پکیج استاندارد مدیریت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون به همراه نرم افزار

روش اجرایی ایزو 17025

 • روش اجرایی ارایه خدمات به مشتری
 • روش اجرايي شناسايي، دريافت و انبارش مواد
 • روش اجرايي پايش و کنترل شرايط محيطي
 • روش اجرايی كنترل آزمونهاي نامنطبق
 • روش اجرايي گزارش دهي نتايج آزمون/ کاليبراسيون
 • روش اجرايي مميزي داخلي
 • روش اجرایی اقدام اصلاحی
 • روش اجرایی اقدام پیشگیرانه
 • روش اجرایی آموزش
 • روش اجرایی دریافت، جابه جایی و انبارش نمونه های آزمون
 • روش اجرایی بازنگری مدیریت
 • روش اجرایی پیگیری شکایات
 • روش اجرايي صحه گذاري روش هاي آزمون
 • روش اجرايي بازنگري درخواست ها، مناقصه ها و قراردادها
 • روش اجرايي شناسايي، نگهداري و کاليبراسيون تجهيزات
 • روش اجرايي کدگذاری و کنترل مستندات
 • روش اجرايي قرارداد هاي فرعي
 • روش اجرايي كنترل آزمونهاي نامنطبق
 • روش اجرايي کنترل داده هاي الکترونيکي
 • روش اجرايي کنترل سوابق
 • روش اجرايي گزارش دهي نتايج
 • روش اجرايي کنترل کيفيت نتايج آزمون
 • روش اجرايي بازرسي و آزمون
 • روش اجرايي كاليبراسيون
 • روش اجرایی تضمین کیفیت آزمونها
 • روش اجرايي ارزيابي تأمين كنندگان
 • روش اجرايي اقدام اصلاحي
 • روش اجرايي اقدام پيشگيرانه
 • روش اجرايي جابجايي و انبارش
 • روش اجرايي بازنگري قرارداد
 • روش اجرايي خريد
 • روش اجرايي كنترل سوابق كيفيت
 • روش اجرائي كنترل محصول نامنطبق
 • روش اجرايي مميزي داخلي كيفيت

فرمهای استاندارد ایزو 17025

 • دفتر ثبت نظرات بازدیدکنندگان
 • فرم نظرسنجی مشتریان
 • فرم اهداف و برنامه ها
 • تاپ چارت سازمانی
 • ليست استانداردها و مواد مرجع
 • فرم درخواست اقدام پيشگيرانه
 • فرم درخواست اقدام اصلاحي
 • خط مشي كيفيت
 • فرم شرایط احراز کارشناس
 • فرم شرایط احراز مدیر آزمایشگاه
 • فرم شرایط احراز مدیر فنی
 • فرم شرایط احراز مدیر کیفی
 • فرم ثبت شرايط محيطي آزمايشگاه
 • شرح خدمات سیستم مديريت آزمايشگاهي
 • فرم آزمایشگاه شرکت
 • فرم سرپرست فنی
 • فرم مدير ارشد آزمايشگاه
 • فرم صورتجلسه استقرار
 • فرم شناسنامه تجهيزات
 • فرم ثبت سوابق تجهيزات
 • ليست مستندات برون سازماني
 • ليست تجهيزات آزمايشگاه
 • فرم گزارش عدم انطباق
 • فرم آزمایشگاه ایزو
 • فرم برنامه ساليانه مميزي داخلي
 • فرم برنامه مميزي داخلي
 • فرم گزارش عدم انطباق
 • فرم مهر
 • فرم بيانيه مديريت
 • ليست كاركنان كليدي و امضاء هاي مجاز
 • فرم اهداف كيفيت
 • فرم گزارش آزمون
 • ليست پرسنل كليدي
 • لیست توانمندی های آزمایشگاه
 • فرم ارزيابي عملكرد پيمانكاران
 • فرم راهنمای ارزیابی آزمایشگاهها
 • ليست پيمانكاران داراي صلاحيت
 • ليست اقدامات اصلاحي/ پيشگيرانه درخواست شده
 • فرم استاندارد آموزشي
 • فرم شرايط احراز و شرح وظايف
 • فرم نياز سنجی آموزشی خارج از برنامه
 • فرم پیگیری شکایات
 • ليست اسناد برون سازماني
 • لیست اصلی مستندات مرجع
 • فرم برنامه کاليبراسيون و کنترلهاي مياني تجهيزات اصلي
 • فرم رسید نمونه
 • فرم برنامه کنترل کیفیت فعالیت های آزمایشگاه
 • فرم پيشنهادات و نظرات كاركنان
 • فرم تحويل مستندات / نرم افزارهای برون سازمانی
 • فرم تخمين عدم قطعيت
 • فرم ثبت کنترل عملکرد آزمايشگاه
 • فرم جدول تغييرات
 • فرم رسيد نمونه
 • فرم شناسنامه تجهیزات
 • فرم ماتریس توانمندیهای پرسنل
 • فرم مشخصات کارکنان
 • فرم نتايج آزمون تجديدپذيري تجهيزات
 • فرم نتايج آزمون تکرارپذيري تجهيزات
 • فرم نظرسنجي مشتريان
 • فرم Log Book تجهیزات
 • فرم نمودار کنترلي
 • ليست سوابق
 • ليست اقدامات اصلاحي/ پيشگيرانه درخواست شده
 • فرم شناسنامه دستگاه
 • ليست روشهاي آزمون
 • لیست کلمات عبور
 • فرم توزيع نسخ
 • فرم اهداف کیفیت
 • فرم بیانیه مدیریت
 • دفتر ثبت نظرات بازديدکنندگان
 • فرم شرح مشاغل
 • فرم شناسنامه تجهيزات
 • فرم برنامه مميزي داخلي
 • فرم برنامه مميزي داخلي ساليانه
 • فرم برنامه کنترل کيفيت فعاليت
 • فرم ثبت کنترل عملکرد
 • فرم برنامه آموزشي
 • فرم سوابق آموزشی
 • فرم صورتجلسه آموزشی
 • فرم برآورد نيازهاي آموزشي
 • فرم محتواي دوره آموزشي
 • فرم نظر سنجي دوره آموزشي
 • فرم برگه كنترل حين ساخت
 • فرم بازرسي نمونه اوليه
 • فرم تذكر كيفي
 • فرم توقف خط توليد
 • فرم كنترل نهايي
 • فرم CBU
 • فرم NCR
 • فرم برچسب کالیبراسیون
 • فرم برنامه ساليانه كاليبراسيون
 • شناسنامه و سوابق كاليبراسيون و تجهيزات كنترلي
 • گزارش كاليبراسيون
 • فرم برنامه ساليانه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه دستگاهها
 • فرم ثبت سوابق نگهداري و سرويس روزانه و هفتگي دستگاه
 • خلاصه سوابق نگهداري و تعميرات
 • زمان بندي سالانه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه دستگاه
 • فرم شناسنامه دستگاه
 • فرم ثبت سوابق نگهداری و سرویس روزانه و هفتگی دستگاه
 • فرم سفارش كار تعميرات
 • فرم ارزيابي تامين كنندگان خارج از كشور
 • فرم ثبت خلاصه سوابق تأمين كنندگان حين كار
 • فرم شناسامه و ارزيابي تأمين كنندگان
 • فرم ارزيابي تأمين كنندگان خدمات
 • ليست سياه تأمين كنندگان
 • فرم گزارش آزمايشگاه كنترل كيفيت
 • ليست آزمايشات قابل انجام
 • فرم اقدام اصلاحي
 • فرم كنترل اقدامات اصلاحي / پيشگيرانه
 • فرم اقدام پيشگيرانه
 • فرم بازديد دوره اي انبار
 • فرم درخواست و تحويل كالا
 • فرم رسيد موقت كالا
 • فرم رسيد كالا
 • فرم کارت شناسایی کالا
 • فرم بازنگري قرارداد 
 • جدول داده هاي خريد
 • فرم درخواست خريد
 • فرم بررسی شکایت مشتریان
 • فرم ثبت شکایت مشتریان
 • فرم ثبت موارد نامنطبق روزانه
 • فرم برنامه زمان بندي ساليانه مميزي
 • فرم اعلام زمان مميزي

دستورالعمل ایزو 17025

 • دستورالعمل آزمون كشش
 • دستورالعمل محاسبه عدم قطعیت آزمایشگاه کالیبراسیون گیج بلوکها
 • دستورالعمل كاليبراسيون باسكول
 • دستورالعمل كاليبراسيون كوليس ها
 • دستورالعمل كاليبراسيون گيج هاي فشار سنج باد
 • د ستورالعمل كاليبراسيون متر
 • دستورالعمل كاليبراسيون وزنه
 • دستورالعمل تعمير و نگهداري از دستگاه ماشين آلات
 • دستورالعمل تست فشار
 • دستورالعمل راه اندازي ماشين آلات
 • دستورالعمل نمونه گیری و آماده سازی نمونه
 • دستورالعمل ارتباط با مشتریان آزمایشگاه
 • دستورالعمل جابه جایی، انبارش و کنترل شرایط آزمایشگاه 
 • دستورالعمل کار با تجهیزات آزمایشگاه
 • دستورالعمل تعیین عدم قطعیت
 • دستوالعمل شناسایی و ردیابی در آزمایشگاه
 • دستوالعمل کنترل کار نامنطبق
 • دستورالعمل صحه گذاری آزمون
 • دستورالعمل طراحی و آزمون
 • دستورالعمل رسيدگي به شكايات مشتريان

نظامنامه ایزو 17025

 • نظامنامه کيفيت
 • نظامنامه کیفیت آزمایشگاه
 • نظامنامه كيفيت كليات

چک لیست های ممیزی ایزو 17025

 • چك ليست نظافت آزمايشگاه
 • چک لیست ممیزی داخلی آزمایشگاه
 • چک لیست تعمیرات پیشگیرانه
 • چك ليست مميزي داخلي

سفارش فرم های تخصصی

 • سفارش فرم‌ های تخصصی مربوط به 17025 کالیبراسیون
 • سفارش فرم های تخصصی مربوط به 17025 نساجی و چرم
 • سفارش فرم های تخصصی مربوط به 17025 مهندسی پزشکی
 • سفارش فرم های تخصصی مربوط به 17025 غذایی و کشاورزی
 • سفارش فرم های تخصصی مربوط به 17025 شیمی و پتروشیمی
 • سفارش فرم های تخصصی مربوط به 17025 ساختمانی و معدنی
 • سفارش فرم های تخصصی مربوط به 17025 خودرو نیروی محرکه
 • سفارش فرم های تخصصی مربوط به 17025 بیولوژی و میکروبیولوژی
 • سفارش فرم های تخصصی مربوط به 17025 بسته بندی و سلولزی
 • سفارش فرم های تخصصی مربوط به 17025 برق و الکترونیک
 • سفارش فرم های تخصصی مربوط به 17025 اوزان، مقیاس و وسایل سنجش
 • سفارش فرم های تخصصی مربوط به 17025 مکانیک و فلزشناسی
 • سفارش فرم های تخصصی مربوط به 17025 فلزات گرانبها