پیاده سازی 17025


خدمات پیاده سازی 17025 (سیستم مدیریت کیفیت) در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025


تضمین کیفیت نتایج آزمایشگاه ها اهمیت زیادی دارد و در همین راستا، پیاده سازی استاندارد 17025 برای دستیابی به نتایج دقیق، معتبر و مبتنی بر استانداردهای جهانی الزامی است.


چگونه باید استاندارد 17025 را پیاده سازی کرد و چه کارهایی باید انجام شود؟؟

مهمترین فعالیت، پیاده سازی استاندارد بر اساس استخراج و تحلیل نیازمندی های شماست. تیم تخصصی گیتی افروز، با ارائه مشاوره 17025، برگزاری جلسات حضوری و غیرحضوری متعدد، مشاوره در زمینۀ تکنولوژی های موجود، توجیه نحوه ی پیشرفت پروژه، توضیح نحوه ی انجام مرحله به مرحله ی پیاده سازی استاندارد و… جهت پیاده سازی 17025 در کنار شما خواهند بود.

پیاده سازی 17025


خدمات استقرار توسط تیم تخصصی فناوران گیتی افروز:


فاز یک: آماده‌سازی

 • انجام شناخت اولیه و ارائه گزارش
 • ارائه دوره آموزشی “مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO/IEC 17025”
 • کمک در تشکیل کمیته راهبری استقرار ISO/IEC 17025
 • تـدوین “شـرح فـعالیت‌هـای پــروژه” و زمــان‌بــندی آن‌هــا بــرای استقرار ISO/IEC17025


فاز دوم: مستندسازی

 • تهیه، بررسی و بازبینی مستندات، تصویب و توزیع مستندات


فاز سوم: استقرار

 • ارائـــه مشــاوره و هــمراهی در انــجام تمــامی فــعالیت‌هـــای مندرج “در شرح فعالیت‌های پروژه”
 • ارائه دوره آموزشی “تضمین کیفیت نتایج آزمون یا کالیبراسیون با استفاده از نرم افزار Minitab “
 • ارائه دوره آموزشی “تخمین عدم قطعیت اندازه گیری”


فاز چهارم: اثبات سیستم

 • ارائه دوره آموزشی “ارزیابی داخلی بر اساس ISO/IEC 17025”
 • انجام ارزیابی داخلی (با همراهی ارزیابان داخلی)
 • ارائه مشاوره و همراهی در رفع عدم انطباق‌ها
 • اعلام آمادگی سیستم جهت ممیزی توسط مرجع اعتباردهی
 • همراهی در ارزیابی سیستم در زمان ارزیابی نهایی توسط مرجع اعتباردهی

اطلاعات تماس 

برای مشاوره و سفارش نرم افزار 17025 گیتا با شماره های زیر تماس بگیرید
044-33388175
044-33465575
09146003002

www.CGR.ir