پیاده سازی 17025


تضمین کیفیت نتایج آزمایشگاه ها اهمیت زیادی دارد و در همین راستا، پیاده سازی 17025 برای دستیابی به نتایج دقیق، معتبر و مبتنی بر استانداردهای جهانی الزامی است. نرم افزار مدیریت کیفیت آزمایشگاه 17025 گیتا راهی مطمئن برای اطمینان از اجرای کامل الزامات این استاندارد است.


چگونه باید استاندارد 17025 را پیاده سازی کرد و چه کارهایی باید انجام شود؟؟

مهمترین فعالیت، پیاده سازی استاندارد بر اساس استخراج و تحلیل نیازمندی های شماست. تیم تخصصی گیتی افروز، با ارائه مشاوره 17025، برگزاری جلسات حضوری و غیرحضوری متعدد، مشاوره در زمینۀ تکنولوژی های موجود، توجیه نحوه ی پیشرفت پروژه، توضیح نحوه ی انجام مرحله به مرحله ی پیاده سازی استاندارد، در تمامی مراحل کار، جهت پیاده سازی 17025 در کنار شما خواهند بود.

پیاده سازی 17025


خدمات استقرار توسط تیم تخصصی فناوران گیتی افروز:


فاز یک: آماده‌سازی

 • انجام شناخت اولیه و ارائه گزارش
 • ارائه دوره آموزشی “مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO/IEC 17025”
 • کمک در تشکیل کمیته راهبری استقرار ISO/IEC 17025
 • تـدوین “شـرح فـعالیت‌هـای پــروژه” و زمــان‌بــندی آن‌هــا بــرای استقرار ISO/IEC17025


فاز دوم: مستندسازی

 • تهیه، بررسی و بازبینی مستندات و سپس تصویب و توزیع مستندات


فاز سوم: استقرار

 • ارائـــه مشــاوره و هــمراهی در انــجام تمــامی فــعالیت‌هـــای مندرج “در شرح فعالیت‌های پروژه”
 • ارائه دوره آموزشی “تضمین کیفیت نتایج آزمون یا کالیبراسیون با استفاده از نرم افزار Minitab “ برای بهینه سازی استفاده از نرم افزار
 • ارائه دوره آموزشی “تخمین عدم قطعیت اندازه گیری” به منظور اطمینان از سطح دانش عملی


فاز چهارم: اثبات سیستم

 • ارائه دوره آموزشی “ارزیابی داخلی بر اساس ISO/IEC 17025”
 • انجام ارزیابی داخلی (با همراهی ارزیابان داخلی)
 • ارائه مشاوره و همراهی در رفع عدم انطباق‌ها
 • اعلام آمادگی سیستم جهت ممیزی توسط مرجع اعتباردهی
 • همراهی در ارزیابی سیستم در زمان ارزیابی نهایی توسط مرجع اعتباردهی

اطلاعات تماس 

برای مشاوره و سفارش نرم افزار 17025 گیتا با شماره های زیر تماس بگیرید
044-33388175
044-33465575
09146003002

www.CGR.ir