استاندارد  ایزو 17025

استاندارد تخصصی و بین المللی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ایزو 17025 (ISO/IEC 17025) نام دارد. این سری استاندارد متخص احراز صلاحیت آزمایشگاه های مربوطه بوده و با اجرای آن میتوان اطمینان حاصل کرد که نتایج حاصل از آزمایش معتبر است.

iso-17025

استاندارد ایزو 17025 سه هدف عمده را دنبال میکند. این استاندارد در نظر دارد با اعتبار بخشی به نتایج کیفیت و رصایت را ارتقا دهد؛ تبادل اطلاعات و دانش علمی و عملی را میان آزمایشگاه ها تسهیل نموده و در نهایت روش های آزمون را به روز نگاه دارد. براساس خط مشی تهیه شده در این استاندارد، آزمایشگاه ها با نیل به این اهداف علاوه برارتقا عملکرد و بهبود کیفیت از نظر علمی به روز خواهند بود که خود صحت،دقت و اعتبار آزمون ها و نتایج حاصله را به حداکثر می رساند.

الزامات فنی استاندارد ISO 17025

الزامات مدیریتی

 • سازمان آزمایشگاه 
 • نظام کیفی
 • کنترل و بررسی اسناد
 • رویه بررسی درخواستها، مناقصه ها و قراردادها
 • استفاده از پیمانکاران فرعی
 • خدمات مربوط به خرید و تامین
 • خدمات مربوط به ارباب رجوع
 • رسیدگی به شکایات
 • کنترل آزمون ها یا کالیبراسیون های نا منطبق
 • بررسی اقدامات اصلاحی و بازدارنده
 • انجام ممیزی داخلی
 • بازنگری مدیریتی

الزامات فنی

 • بررسی امکانات و شرایط محیطی پرسنل
 • روشهای آزمون، کالیبراسیون و اعتبارسنجی
 • تجهیزات آزمایشگاهی
 • پیگیری اندازه گیری ها
 • سمپل و نمونه برداری
 • جا به جایی و حمل اقدام مورد نیاز آزمایش ها
 • تضمین کیفیت نتایج آزمایش ها
 • گزارش دهی

نرم افزار جامع مدیریت کیفیت آزمایشگاه 17025 گیتا با ارائه تمامی ماژول هی لازم را در اختیار آزمایشگاه ها قرار میدهد. با کمک این نرم افزار اطمینان حاصل نمایید که تمامی الزامات فنی و مدیریتی استاندارد ایزو 17025 را رعایت کرده اید.